Grzegorz Wilusz - adwokat
Adwokat Grzegorz Wilusz

Współzałożyciel i partner spółki.

Adwokat Grzegorz Wilusz jest członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie od 2007 roku. Poprzednio wykonywał zawód adwokata w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1999). Praca magisterska w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Barbary Wagner, sędziego Sądu Najwyższego.

W roku akademickim 1998/99 studiował wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven w Belgii jako stypendysta programu UE Erasmus.

W latach 2002-2005 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dn. 6 stycznia 2006 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Krakowskiej, gdzie wykonywał zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej pracował łącznie ponad 6 lat w kancelariach prawnych w Krakowie (radcowskiej, adwokackiej) oraz kancelarii doradcy podatkowego, gdzie zdobywał niezbędne doświadczenie zawodowe.

W 2009 r. uczestniczył w ‘Young Defenders Training Programme’ w Notthingam (UK) organizowanym przez brytyjską organizację pozarządową Fair Trials International we współpracy z Nottingham University poświęconym problematyce obrony w sprawach karnych cudzoziemców, spraw karnych transgranicznych i stosowania w praktyce instytucji Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Adwokat Grzegorz Wilusz jest członkiem międzynarodowej organizacji "Avocats Sans Frontieres" (Adwokaci bez granic) z siedzibą w Brukseli www.asf.be Jest to organizacja NGO non-profit, która inicjuje i koordynuje różne programy mające na celu ułatwienie dostępu do pomocy prawnej i szeroko rozumianej sprawiedliwości, w szczególności osób, grup społecznych wykluczonych, o niskiej świadomości prawnej. Organizacja realizuje szereg projektów m.in. w Afryce.

Bartosz Markowicz - radca prawny
Radca Prawny Bartosz Markowicz

Współzałożyciel i partner spółki.

Radca Prawny Bartosz Markowicz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie (1999).

Pracę magisterską na temat "Zakres regulacji zbiorowych układów pracy na przykładzie wybranych przedsiębiorstw" napisał i obronił w Zakładzie Prawa Pracy pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Jerzego Wratnego, Członka Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Po ukończeniu studiów prawniczych, w 2000 roku uzyskał wpis na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. 

Przed rozpoczęciem samodzielnej praktyki pracował kilka lat w kancelariach prawnych w Rzeszowie i Sanoku.

Aplikację radcowską ukończył w 2004 roku i uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Radca Prawny Bartosz Markowicz specjalizuje się problematyce z zakresu obrotu gospodarczego, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa transportowego, prawa spółek handlowych, prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej. W ramach dotychczasowej praktyki wielokrotnie uczestniczył w licznych negocjacjach prowadzonych na gruncie procesów inwestycyjnych. Od wielu lat zajmuje się również problematyką funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń, w tym w aspekcie działalności tych podmiotów na zasadzie organizacji pożytku publicznego.

Od 2004 r. nieprzerwanie pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

Bogusław Piszko - radca prawny - associate
Radca Prawny Bogusław Piszko

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (2004). Praca magisterska w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami pod kierownictwem Prof. dr hab. Aleksandra Oleszki.

W latach 2004 - 2008 odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Krośnie, zakończoną egzaminem sędziowskim, złożonym w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. W 2012 roku uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie został wpisany na listę radców prawnych (Rz-K-371).

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno w kancelarii adwokatów i radców prawnych, zespole radców prawnych spółki prawa handlowego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Od 2012 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego świadcząc pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz prawa pracy.

Z Kancelarią Prawną Markowicz & Wilusz współpracuje od 2013 roku.

Linda Pikus – aplikant adwokacki
aplikant adwokacki Linda Pikus

Urodziła się w Sanoku i tutaj też w 2005 r. ukończyła I Liceum Ogólnokształcące.

Linda Pikus jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pod tytułem: "Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne spółki cywilnej na tle kodeksu cywilnego" napisała i obroniła w październiku 2010 r. w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr hab., prof. UJ Andrzeja Kubasa, byłego członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 19 października 2011 r. uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich. Obecnie odbywa trzyletnią aplikację adwokacką pod patronatem adw. Grzegorza Wilusza.

W maju 2012 r. odbyła miesięczną praktykę w Parlamencie Europejskim w Brukseli w biurze Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią Prawną Markowicz & Wilusz Adwokaci i Radcowie Prawni odbywała praktyki w kancelariach prawnych w Krakowie, a także w Federacji Konsumentów Oddział w Krakowie, gdzie nabyła cennego doświadczenia praktycznego.

Miroslaw Mussur – aplikant adwokacki
aplikant adwokacki Miroslaw Mussur

W 2008 r. ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Następnie odbył staż w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie. Doświadczenie zawodowe zdobywa w Biurze Porad Obywatelskich w Krośnie, z którym jest związany od 2009 r. W ramach jego działalności, na stanowisku doradcy, udziela porad prawnych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 2012 r. jako prawnik pełni dyżur w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. został wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, pod patronatem adw. Grzegorza Wilusza.

Ponadto, członek organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej "Szansa" w Krośnie. Posługuje się językiem angielskim. Miłośnik sportu, pasjonat piłki nożnej i koszykówki. Interesuje się także coachingiem personalnym i zawodowym. Mieszka w Krośnie.

Joanna Wojdyła-Prenkiewicz – asystent prawny
asystent prawny Joanna Wojdyłą-Prenkiewicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. W 2010 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę magisterską na temat "Rozwoju polskiej przestępczości zorganizowanej" napisała i obroniła pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Adama Tarachy.

Odbyła szereg kursów m.in. EITCA Information Technologies Key Competencies Programme certyfikowany przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej, oraz szkolenia z zakresu prawa pracy, ekonomii, BHP, a także kurs "Profesjonalny sekretariat".

Zajmuje się organizacją pracy sekretariatu, obsługą administracyjną Klientów Kancelarii oraz wsparciem Prawników kancelarii w wykonywaniu codziennych zadań.

Anna Gębicz – aplikant radcowski
asystent radcowski Anna Gębicz

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w 2012 r. Pracę magisterską pod tytułem „Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi” obroniła w lipcu 2012 r. w Katedrze Postępowania Administracyjnego. W czasie studiów odbyła praktyki w Sądzie Rejonowym, IX Wydział Karny oraz Prokuraturze Rejonowej w Lublinie.

W 2012 r. odbyła kurs mediatora sądowego w Ośrodku Konsultacyjno – Mediacyjnym w Lublinie, uzyskując kwalifikacje do pełnienia roli mediatora w sytuacjach konfliktu między stronami.

Po ukończeniu studiów odbyła sześciomiesięczny staż w Urzędzie Skarbowym w Sanoku, dzięki czemu zdobyła doświadczenie w sprawach podatkowych.

Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r. uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich i obecnie odbywa trzyletnią aplikację radcowską pod patronatem r. pr. Bartosza Markowicza.

Julita Kwolek – aplikant radcowski
aplikant radcowski Julita Kwolek

W latach 2008-2012 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską na temat „Przestępstwo zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta w polskim prawie karnym” napisała i obroniła w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marka Mozgawy, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Dnia 29 października 2013r. uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie została wpisana na listę aplikantów radcowskich. 1 stycznia 2014r. rozpoczęła aplikację radcowską pod patronatem r. pr. Bartosza Markowicza.

Odbywała staż w Sądzie Rejonowym w Sanoku. Obecnie pracuje w spółce zajmującej się działalnością medyczną, gdzie pogłębia wiedzę i zdobywa doświadczenie z zakresu prawa medycznego.

Elżbieta Rajtar – aplikant adwokacki
aplikant adwokacki Elżbieta Rajtar

Urodziła się w Sanoku, gdzie w 2008 r. ukończyła I Liceum Ogólnokształcące. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską pod tytułem „Problematyka państw upadłych we współczesnym świecie” napisała i obroniła w czerwcu 2013 r. w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem Prof. dr hab. dr h.c. Stanisława Sagana.

Praktyczną znajomość prawa rozwijała już w czasie studiów, odbywając praktyki zawodowe kolejno w Prokuraturze Rejonowej oraz w Sądzie Rejonowym w Sanoku.

We wrześniu 2013 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, a następnie na mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r. została wpisana na listę aplikantów adwokackich. W chwili obecnej odbywa trzyletnią aplikację adwokacką pod patronatem adw. Grzegorza Wilusza.

Zespół
adwokat Sanok
Grzegorz Wilusz
adwokat
radca prawny Sanok
Bartosz Markowicz
radca prawny
radca prawny Sanok
Bogusław Piszko
radca prawny
associate
Kancelaria Prawna Sanok
Linda Pikus
aplikant adwokacki
Kancelaria Prawna Sanok
Miroslaw Mussur
aplikant adwokacki
Kancelaria Prawna Sanok
Joanna Wojdyła
Prenkiewicz

asystent prawny
Kancelaria Prawna Sanok
Anna Gębicz
aplikant radcowski
Kancelaria Prawna Sanok
Julita Kwolek
aplikant radcowski
Kancelaria Prawna Sanok
Elżbieta Rajtar
aplikant adwokacki