Grzegorz Wilusz
adwokat

Bartosz Markowicz
radca prawny

Zakres usług
Pomoc prawna
Zawód adwokata i radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporzą­dzaniu opinii pra­wnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, przedsiębior­com oraz innym podmiotom (np. organ państwowy lub samorzą­dowy, organizacja społeczna, stowarzyszenie, fundacja, wspól­nota mieszkaniowa) - krajowym i zagranicznym.